Реферат: Финансовый план

Опубликовано: 03.02.2018


Содержание

Введение

1. Финансовое планирование

2. Содержание финансового плана

3. Виды финансовых планов

Заключение

Список литературы


Введение

В современных условиях рыночных отношений возникает объективная необходимость финансового планирования. Без финансового планирования невозможно добиться настоящих результатов на рынке. Финансовое планирование напрямую связано с планированием производственной деятельности предприятия. Все финансовые показатели базируются на показателях объёма производства, ассортимента продукции, себестоимости продукции.

Актуальность темы определена переходом от командной модели экономики, при которой планирование осуществлялось централизованно, к рыночным отношениям. Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезного применения планирования. К основным факторам возрастающей роли планирования в современных условиях относят: увеличение размеров фирмы и усложнение форм ее деятельности, высокая нестабильность внешних условий и факторов, новый стиль руководства персоналом, усиление центробежных сил в экономической организации.

Цель данной работы – рассмотреть содержание и изучить виды финансовых планов.

В рамках данной цели поставлены следующие задачи:

1. Ознакомиться с основными инструментами финансового планирования;

2. Рассмотреть содержание финансовых планов;

3. Изучить виды финансовых планов.

Теоретическую основу составили труды российских ученых по финансовому планированию, финансовым планам, а также нормативные правовые акты Российской Федерации.Реферат: Финансовый план - Xreferat.com - Банк рефератов, сочинений, докладов, курсовых и дипломных работ


Содержание


Введение

1. Финансовое планирование

2. Содержание финансового плана

3. Виды финансовых планов

Заключение

Список литературы


Введение


В современных условиях рыночных отношений возникает объективная необходимость финансового планирования. Без финансового планирования невозможно добиться настоящих результатов на рынке. Финансовое планирование напрямую связано с планированием производственной деятельности предприятия. Все финансовые показатели базируются на показателях объёма производства, ассортимента продукции, себестоимости продукции.

Актуальность темы определена переходом от командной модели экономики, при которой планирование осуществлялось централизованно, к рыночным отношениям. Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезного применения планирования. К основным факторам возрастающей роли планирования в современных условиях относят: увеличение размеров фирмы и усложнение форм ее деятельности, высокая нестабильность внешних условий и факторов, новый стиль руководства персоналом, усиление центробежных сил в экономической организации.

Цель данной работы – рассмотреть содержание и изучить виды финансовых планов.

В рамках данной цели поставлены следующие задачи:

Ознакомиться с основными инструментами финансового планирования;

Рассмотреть содержание финансовых планов;

Изучить виды финансовых планов.

Теоретическую основу составили труды российских ученых по финансовому планированию, финансовым планам, а также нормативные правовые акты Российской Федерации.реферат: Фінансовий план


Назва:

Фінансовий план

 

поточна оцінка 1.5

• обґрунтовується висновок щодо економічної доцільності реалізації підприємницького проекту.
Розрахунки, які містить фінансовий план, мають дати чіткі та ясні відповіді на такі запитання самого підприємця, потенційних інвесторів і кредиторів:
• звідки фірма отримуватиме кошти і на що конкретно останні будуть витрачені?
• як співвідносяться поточні потреби фірми у грошах з рухом готівки?
• яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого періоду?
• чи зможе підприємець виконати взяті на себе зобов'язання?
• чи здатний підприємець належно розпорядитися отриманими коштами, щоб своєчасно повернути борги та забезпечити достатній прибуток на вкладений капітал?
У процесі розробки цього розділу бізнес-плану слід враховувати такі його особливості:
по-перше у багатьох відношеннях фінансовий план є найменш гнучкою за формою частиною бізнес-плану. На відміну від інших розділів він має містити відповідний перелік фінансових документів (у тому числі таблиць і графіків). Кожен з цих документів повинен мати стандартну форму. Жорсткі вимоги до опрацювання цих документів спричиняються необхідністю забезпечення єдиної методики розрахунків фінансових показників. Це означає, що потенційний інвестор або кредитор може самостійно за стандартною методикою провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан даної фірми та прийняти рішення щодо вкладання своїх коштів у даний проект;
по-друге, інвестори та кредитори, як правило, вимагають, щоб фінансовий план складався з перспективою на три роки (до того ж із щомісячними показниками за перший рік та щоквартальними — за другий і третій);
по-третє, фінансовий план не може мати розбіжностей з іншими розділами бізнес-плану. Якщо, наприклад, в маркетинг-плані йдеться про наміри розгорнути широкомасштабну рекламну кампанію, то це обов'язково має знайти відображення в плані доходів і видатків. Якщо на бізнес фірми впливає фактор сезонності продажу, то його слід ураховувати, проектуючи рух готівки, тощо;
по-четверте, у зв'язку з тим, що будь-який фінансовий аналіз майбутнього неминуче характеризується певним ступенем невизначеності, у фінансовому плані доцільно опрацювати кілька сценаріїв розвитку подій. Рекомендується розробляти як мінімум два варіанти фінансових показників. Один з них має ґрунтуватися на консервативних припущеннях, а другий — враховувати повний потенціал бізнесу;
по-п'яте, у фінансовому плані треба (по можливості) підкреслювати достовірність Інформації, яку він містить. Якість первинної інформації безпосередньо позначається на точності фінансових розрахунків. Інвестори часто проводять власні дослідження з метою оцінки достовірності розрахунків у бізнес-плані. Тому у разі відхилення відповідних фінансових показників бізнес-плану від середніх по галузі, до якої належить даний бізнес, обов'язково треба дати вичерпне пояснення цього.
Мета та особливості розробки фінансового плану визначають його зміст, послідовність і рівень деталізації опрацювання. Фінансовий план містить такі основні підрозділи:
1. План доходів і видатків (план прибутків і збитків).
2. План грошових надходжень і виплат (план руху готівки).
3. Плановий баланс.
Поряд з основними показниками цих підрозділів у фінансовому плані мають бути наведені припущення, на підставі яких ці показники розраховано. Чітко й стисло викласти всі ці припущення й передбачення необхідно в текстовій частині фінансового плану. Без цього всі наведені у фінансовому плані розрахунки не матимуть належного практичного значення. Лише після ретельного аналізу таких припущень можна оцінити, наскільки вони заслуговують на довіру. Оскільки розрахунки всіх зазначених фінансових документів ґрунтуються на таких передбаченнях, вони є важливою складовою фінансового плану.
Для вже існуючої фірми у фінансовому плані обов'язково слід навести динаміку основних фінансових показників за минулі роки (як мінімум за три). Копії відповідних фінансових документів подаються в додатках.
Відповідно обґрунтований фінансовий план може бути використаний не тільки для залучення інвесторів і кредиторів, а й для оцінки результатів діяльності фірми після фактичного започаткування бізнесу. Крім того, фінансовий план часто є основою для опрацювання детального робочого бюджету фірми. Таким чином, фінансовий план має стати керівним документом, що в ньому треба чітко визначити, звідки, коли та як залучатиметься та витрачатиметься необхідний капітал.
2. План доходів і видатків
План доходів і видатків є першим фінансовим документом фінансового плану. Він характеризує загальні суми очікуваних доходів фірми та її витрат за певний період.
План доходів і видатків складається для унаочнення результативності майбутньої діяльності фірми з погляду її прибутковості, можливостей виживання та активного господарювання.Финансовый план


1. Финансовое планирование

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы мероприятий по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности финансовой деятельности в предстоящем периоде.

Преимущества финансового планирования состоят в том, что оно:

воплощает стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей;

обеспечивает финансовыми ресурсами, заложенными в производственном плане экономические пропорции развития;

предоставляет возможность определения жизнеспособности проекта предприятия в условиях реальной рыночной конкуренции;

служит очень важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.

Планирование помогает предотвращать ошибочные действия в области финансов, а также уменьшает число неиспользованных возможностей.

Основные задачи финансового планирования на предприятии:

- определение основных финансовых показателей на планируемый период;

- увязка финансовых показателей с производственными и коммерческими;

- выявление резервов увеличения доходов и прибыли;

- определение путей повышения эффективности использования финансовых ресурсов. [7, c. 584]

Финансовое планирование - это планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств предприятия для обеспечения его развития. Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от задач и объектов планирования.

Финансовое планирование является важным элементом корпоративного планового процесса. Каждый менеджер, независимо от своих функциональных интересов, должен быть знаком с механикой и смыслом выполнения и контроля финансовых планов, по крайней мере настолько, насколько это касается его деятельности.Скачати реферат безкоштовно: Фінансовий план


Назва:

Фінансовий план

 

поточна оцінка 1.5

Підприємцеві важливо показати, що й він здійснив відповідний фінансовий аналіз. Тому у фінансовому плані звичайно наводяться розрахунки та співвідношення основних фінансових коефіцієнтів, які згруповані за сферами інтересів кредиторів, Інвесторів і власників фірми (табл. ).
Коефіцієнти ліквідності. Ліквідність — це здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов'язання, спроможність активів фірми перетворюватися в готівку, яка і є абсолютно ліквідним засобом. Недостатня ліквідність може збільшити витрати на фінансування фірми та зробити неможливими сплату рахунків і виплату дивідендів. Основними показниками ліквідності є:
І) чистий оборотний капітал (він створюється за рахунок довгострокових джерел і не потребує повернення найближчим часом):
де Ок— чистий оборотний капітал; Па — поточні активи; ПП — поточні пасиви;
2)коефіцієнт поточної ліквідності (за його допомогою можна оцінити, яку частку своїх короткострокових зобов'язань фірма може покрити за рахунок реалізації поточних активів; коефіцієнт поточної ліквідності має перевищувати 1):
де Кпл — коефіцієнт поточної ліквідності; Па — поточні активи; Пп — поточні пасиви;
3)коефіцієнт термінової ліквідності (це співвідношення найбільш ліквідної частини активів і поточних пасивів). Він дає змогу точніше визначити рівень ліквідності фірми.
де КЇЛ — коефіцієнт термінової ліквідності; Па — поточні активи;
МЗ — матеріальні запаси; ПП — поточні пасиви.
Коефіцієнти платоспроможності.Платоспроможність — це здатність фірми виконувати свої довгострокові зобов'язання в міру настання строків платежів. До основних коефіцієнтів платоспроможності належать:
1) коефіцієнт заборгованості (цей показник характеризує частку залучених засобів у загальній сумі активів фірми, тобто допомагає оцінити фінансову стійкість фірми, зробити висновок щодо її здатності залучати додатковий капітал. Бажано, щоб цей показник не перевищував 50 %).
2) коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (він показує здатність фірми повернути борги та відшкодувати збитки за рахунок власного капіталу. Бажано, щоб це співвідношення було на рівні до 25 %):
Коефіцієнти рентабельності.Показники рентабельності характеризують здатність фірми отримувати прибуток на вкладений капітал. Вони є індикаторами фінансового стану та ефективності управління фірмою. До основних показників рентабельності належать:
1) коефіцієнт валового прибутку (показує рівень прибутковості на кожну гривню обсягу продажу фірми, тобто характеризує потенційну дохідність фірми):
де Квп — коефіцієнт валового прибутку; ВП — валовий прибуток;
П — обсяги продажу;
2) коефіцієнт операційного прибутку (дає змогу точніше відобразити прибутковість виробничої діяльності фірми, оскільки на нього не впливають особливості чинної системи оподаткування):
3) коефіцієнт чистого прибутку (є основним показником рентабельності, оскільки характеризує реальну прибутковість діяльності фірми):
4)окупність інвестицій (показує, наскільки ефективно здійснюється управління фінансами фірми з погляду використання можливих джерел прибутку):
5)окупність власного капіталу (дає змогу оцінити прибутковість вкладання коштів у започатковуваний бізнес):
Складаючи фінансовий план, необхідно усвідомлювати, що нормативні (середньогалузеві) значення фінансових коефіцієнтів є різними в різних сферах бізнесу. В одній галузі, наприклад, типовим може бути відносно висока довгострокова заборгованість, а в іншій — швидка окупність запасів. Оскільки кредитори та інвестори обов'язково враховують такі моменти, будь-які відхилення відповідних фінансових коефіцієнтів від середньогалузевих параметрів обов'язково слід пояснити в фінансовому плані. Нормативні значення окремих фінансових коефіцієнтів, які відображають інтереси власників бізнесу.
Проведений за допомогою фінансових коефіцієнтів аналіз майбутнього фінансового стану фірми, так само як і розробка планових фінансових документів фірми, ґрунтується на певних передбаченнях та припущеннях. Тому часто виникає потреба перевірити похідні (початкові) припущення. Таку перевірку прийнято називати аналізом чутливості.
За своєю сутністю аналіз чутливості є спробою оцінити достовірність висновків, отриманих в результаті складання бізнес-плану. Процедура аналізу чутливості передбачає розрахунки кількох варіантів прогнозів почерговим уведенням в них ключових припущень та оцінюванням впливу цих змін на майбутні фінансові результати діяльності фірми. Для того, щоб не втратити відправну точку аналізу та запобігти плутанині, рекомендується змінювати припущення по одному, зберігаючи решту даних незмінними. Після цього можна досліджувати результати змін за різних припущень. У процесі аналізу чутливості підприємець повинен самостійно визначити межі допуску таких припущень.Финансовый план


1. Финансовое планирование

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы мероприятий по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности финансовой деятельности в предстоящем периоде.

Преимущества финансового планирования состоят в том, что оно:

воплощает стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей;

обеспечивает финансовыми ресурсами, заложенными в производственном плане экономические пропорции развития;

предоставляет возможность определения жизнеспособности проекта предприятия в условиях реальной рыночной конкуренции;

служит очень важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.

Планирование помогает предотвращать ошибочные действия в области финансов, а также уменьшает число неиспользованных возможностей.

Основные задачи финансового планирования на предприятии:

- определение основных финансовых показателей на планируемый период;

- увязка финансовых показателей с производственными и коммерческими;

- выявление резервов увеличения доходов и прибыли;

- определение путей повышения эффективности использования финансовых ресурсов. [7, c. 584]

Финансовое планирование - это планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств предприятия для обеспечения его развития. Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от задач и объектов планирования.

Финансовое планирование является важным элементом корпоративного планового процесса. Каждый менеджер, независимо от своих функциональных интересов, должен быть знаком с механикой и смыслом выполнения и контроля финансовых планов, по крайней мере настолько, насколько это касается его деятельности.Финансовый аспект бизнес-плана


МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА ФИЛИАЛ В Г. ПЕНЗЕ

Факультет: экономики и финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА

Дисциплина: Финансы

Тема: Финансовый аспект разработки бизнес-плана

Выполнил: студент заочного отделения

гр. ФС-21 С.В. Анфиногенов

Проверил: к.э.н., доцент А.А. Рыжков

г. Пенза, 2009

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3-4

1. Теоретические основы организации системы планирования

на предприятии……………………………………………………………………5

1.1 Виды и типы планов на предприятии……………………………………5-11

1.2 Организация системы планирования деятельности

на предприятии…………………………………………………………….…12-18

1.3 Значение финансового раздела бизнес-плана……………………………...19

1.3.1 Состав финансовой части бизнес-плана……………………………...20-21

2. Расчет финансового раздела бизнес-плана для кафе «Матрица»………22-28

Заключение……………………………………………………………….………29

Список использованных источников…………………………………………...30

Приложение 1………………………………………………………………….....31

Введение

Финансы занимают особое место в системе экономических отношений. Их специфика проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, имеют распределительный характер и отражают формирование и использование различных видов доходов и накоплений субъектов хозяйственной деятельности, государства и участников непроизводственной сферы.1

В современных условиях формы финансовых отношений претерпевают серьезные изменения. Становление рынка и предпринимательства в России предполагает не только разгосударствление экономики, приватизацию предприятий, их демонополизацию для создания свободного экономического сектора, развитие конкуренции, либерализацию цен и внешнеэкономических связей, но и финансовое оздоровление народного хозяйства, создание адекватной системы финансовых отношений.2


Популярное
Святого Спиридона Тримифунтского церковь. / Ломоносовский район, Ломоносов город. / Русские Церкви
Святого Спиридона Тримифунтского церковь. Ломоносовский район, Ломоносов город. В г. Ораниенбауме до 1838 г. было только две церкви: Св. Великомученика Пантелеймона в Ораниенбаумском дворце

К теме архитектура


Храм-подворье святителя Николая Чудотворца в Бари сегодня
Вряд ли в России найдется дом православного человека, в котором бы не было иконы святителя Николая Чудотворца. Точно так же среди нашего верующего народа вряд ли обнаружишь того, кто, помолившись святителю

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы 1) Место праздника в границах православного богослужебного года. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — один из важнейших — двунадесятых — годичных

Дивеево и окрестные святыни – путеводитель для паломников
Свято-Троицкая Серафимо-Дивеевская женская обитель является одной из главных святынь Православного мира. Она, наравне с Афоном, Иверией и Киевом, считается одним из четырёх земных уделов Божией Матери.

Храм Архангела Михаила
Как свидетельствуют некоторые источники, в 1669 году деревянная церковь во имя Архистратига Михаила в селе была отстроена заново. В переписных книгах Московского уезда 1675 года, говорится: "...в Сетуньском

Прохождение Dark Souls III - Прохождение Dark Souls III - Cathedral of the Deep - Храм глубин
Посмотрите левее от костра на той площадке, где вы сражались с The Crystal Sage / Знатоком кристальных чар . Пройдите по дорожке, и вы увидите пару мясников с клеткой на спинах и проповедницу   (толстая

Вечерняя Москва - Первый шаг к храму Будды. В Отрадном открылась буддийская Ступа Просветления
Храм для всех Большая огороженная стройплощадка, песок и гравий, дорожка из бетонных плит – вокруг ступы скоро начнутся полномасштабные работы по возведению стен основного храмового комплекса. А пока

Храм Святого Георгия Победоносца в селе Илор. Экскурсии по Абхазии. Туристическая компания РУСАЛТУРС
Экскурсии Одна из народных легенд рассказывает: «Один местный князь в лесу во время охоты ранил оленя. Убегая, животное скрылось в густых зарослях. Охотник преследовал его, и следы крови привели

Кто создал Храм в село Быково – Баженов или Казаков? 1
Не один раз я упоминал про православно-масонский Храм Владимирской иконы Божьей Матери, рядом с которым жил в ранние школьные годы, катался рядом с ним на коньках, вообще привык к его готическому силуэту.

Счетчики